menuankieta

POZA PRZEDSZKOLEM PAŃSTWA DZIECKO NAJCHĘTNIEJ:

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP
  • Odwiedziło nas: 98439 osób
  • Do końca roku: 14 dni
  • Do wakacji: 191 dni
Poniedziałek, 2018-12-17
Imieniny:
Jolanty, Łukasza

NORMY I ZASADY SPOŁECZNE W PRZEDSZKOLU

Jesteś tu: » WYDARZENIA » NORMY I ZASADY SPOŁECZNE W PRZEDSZKOLU

Normy i zasady postępowania dzieci w grupie przedszkolnej 

Na początku roku szkolnego każda z grup przedszkolnych 
z pomocą nauczyciela opracowuje swój Kodeks Zachowań, który ma za zadanie wspierać i motywować dzieci do przestrzegania ustalonych norm i zasad postępowania, jak również konsekwentnie je egzekwować. Poprzez kolejne lata pobytu dziecka w przedszkolu zasady te są utrwalane i pomagają dzieciom w ich prawidłowym rozwoju.

Uzgodnione przez dzieci normy i zasady są dla wszystkich jednakowe a dotyczą między innymi:

• zachowania podczas posiłków 
• zachowania w łazience 
• zachowania w szatni 
• zachowania w sali 
• zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym 
• zachowania podczas wycieczek i spacerów 
• zachowania podczas imprez i uroczystości 

Formą nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady zachowania są:

• pochwały wobec grupy 
• pochwały indywidualne 
• pochwały przed rodzicami 
• atrakcyjne zabawa według pomysłu dziecka 
• darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego samodzielności 
• drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania, dyplomy 

Nagradzamy za:

• stosowanie ustalonych umów i zasad, 
• wysiłek włożony w wykonywanie pracy, zadania, 
• wypełnienie podjętych obowiązków, 
• bezinteresowną pomoc innym, 
• stosowanie zasad ochrony przyrody, 
• aktywny udział w pracach grupy. Po ustaleniu norm i zasad postępowania ustalamy także konsekwencje za brak podporządkowania się im.

Formą karania za niestosowanie się do ustalonych zasad jest:

• upomnienie słowne 
• rozmowa - przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji) 
• wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka, 
• odsunięcie na krótki czas od zabawy, 
• zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji


Kodeks Przedszkolaka

Dziecko ze względu na swoją niezaradność wymaga specjalnej ochrony i opieki. Ma ono niepowtarzalne prawo do życia, nazwiska, narodowości, do życia w rodzinie. Specjalne uprawnienia przyznane dziecku przez prawo mają mu zapewnić odpowiednie warunki życia, pełny rozwój jego osobowości, a także możliwość pozytywnej samorealizacji swojego losu.

Przedszkolak ma prawo:

- Posiadać i wyrażać swoje zdanie, swoje uczucia
- Uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole
- Przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo
- Zdobywać wiedzę i bawić się
- Do swojej prywatności, samotności i niezależności
- Do snu i wypoczynku
- Do nienaruszalności cielesnej
- Do zaspokojenia swoich potrzeb
- Do indywidualnego tempa rozwoju
- Do pomocy ze strony nauczyciela gdy tylko tego potrzebuje

Przedszkolak ma obowiązek:

- Stosować formy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych
- Być uprzejmym
- Dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów
- Przestrzegać zasad obowiązujących w grupie
- Respektować polecenia nauczyciela
- Dbać o książki i zabawki
- Sprzątać zabawki po zakończonej zabawie
- Nieść pomoc rówieśnikom, a szczególnie młodszym kolegom
- Wywiązywać się z powierzonych zadań
- Szanować własność innych
- Jasno okazywać co myśli i czuje
- Szanować godność i wolność drugiej osoby